سه شنبه 9 بهمن 97

سه شنبه 9 بهمن 97

همین الان یک ورق کاغذ بردارید و10 هدفی را که میخواهید در سال آینده به آن ها برسید لیست کنید.این هدف هارا به صورتی بنویسید که گویا یک سال گذشته است و آن ها همگی به تحقق پیوسته اند. هدف ها باید با صراحت و قاطعیت بیان شوند. با این کار ذهن ناخودآگاه شما آنها را باور میکند و به سادگی به آنها دست میابید. *برایان تریسی*