سه شنبه 8 مرداد 1398
98/05/08
27 ذی القعده 1440
30-Jul-19

سه شنبه 8 مرداد 1398

روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
از هیچ چیزی شگفت‌ زده نمی‌شوی هنگامی که بدانی بخشش خداوند پایان ناپذیر است و خواندن قرآن بر تو بایسته است بدان گونه که تصور کنی قرآن تنها برای تو نازل شده است و اگر این ویژگی‌ها را در خودت بیابی به درستی که تو رستگار شده‌ای. (سهروردی)