سه شنبه 8 بهمن 1398
98/11/08
2 جمادی الثانیه 1441
28-Jan-20

سه شنبه 8 بهمن 1398

به چیزی اعتقاد داشته باش که برایش توان ایستادگی داشته باشی. آدم هایی که به اعتقادشان بی اعتقاد هستند، توان انجام هر رذالتی را دارند. (هرتا مولر)