سه شنبه 7 خرداد 98
98/03/07
23 رمضان 1440
28-May-19

سه شنبه 7 خرداد 98

دشمن چواز هر حیله ای در ماند، سلسله ی دوستی بجنباند. پس کارها بکند به دوستی که هیچ دشمنی نکند به دشمنی. (سعدی)