سه شنبه 6 آذر 97

سه شنبه 6 آذر 97

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم. چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. *کوروش کبیر*