سه شنبه 5 شهریور 1398
98/06/05
25 ذی الحجه 1440
27-Aug-19

سه شنبه 5 شهریور 1398

روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز دارو ساز
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده‌ست این دسته که بر گردن او می بینی دستی ست که برگردن یاری بوده است. (خیام)