سه شنبه 5 آذر 98
98/09/05
28 ربیع الاول 1441
26-Nov-19

سه شنبه 5 آذر 98

روز بسیج مستضعفان
به دلیل عدم وجود اصل اخلاقی، زندگی انسان بی ارزش می شود. اصل اخلاقی “صداقت” یک عامل کلیدی است. اگر ما آن را از دست دادیم، پس از آن هیچ آینده ای وجود ندارد. (دالایی لاما)