سه شنبه 4 دی 97

سه شنبه 4 دی 97

جشن کریسمس
هر رخدادی به میزان معینی احتمال وقوع داردو برای افزایش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود، تعداد موارد را افزایش دهید. هرچقدر کارهای بیشتری را به دفعات بیشتر امتحان کنید، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر می شود. *برایان تریسی*