سه شنبه 4 تیر 98
98/04/04
21 شوال 1440
25-Jun-19

سه شنبه 4 تیر 98

عشق، فریب زمان را نمی خورد، حتی اگر لبان و گونه ی سرخ او زیر تیغ داس قرار گیرد. عشق با گذشت ساعت ها و هفته های کوتاه تغییر نمی یابد، بلکه تا پایان هستی ادامه خواهد داشت. (ویلیام شکسپیر)