سه شنبه 30 مهر 98
98/07/30
23 صفر 1441
22-Oct-19

سه شنبه 30 مهر 98

گاهی کار فقر و بیچارگی به جائی می رسد که رشته ها و پیوندها را می گسلد. این مرحله ای است که تیره بختان و سیاه کاران چون بدانجا رسند درهم آمیخته و در یک کلمه که “شومی” است شریک می شوند. این کلمه بینوایان است. (ویکتور هوگو)