سه شنبه 3 مهر 97

سه شنبه 3 مهر 97

خدایا : «چگونه زیستن»را به من بیاموز، « چگونه مردن» را خود، خواهم دانست. رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد. قوتم بخش تا نانم را؛ وحتی نامم را در خطر ایمانم افکنم. تا از آنها باشم که پول دنیا می‌گیرند وبرای دین کار می‌کنند؛ نه آنها که پول دین می‌گیرند وبرای دنیا کارمی‌کنند. *دکتر شریعتی*