سه شنبه 3 اردیبهشت 98
98/02/03
17 شعبان 1440
23-Apr-19

سه شنبه 3 اردیبهشت 98

روز ملی کارآفرینی
نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که خود آن ناشی از یک تصور جایگاه یا موقعیت زیباست. که این تصویر ذهنی فردی ست که هیچ گاه نا امید نمی شود. و از تلاش دست برنمی دارد. (ناپلئون هیل)