سه شنبه 29 مرداد 1398
98/05/29
18 ذی الحجه 1440
20-Aug-19

سه شنبه 29 مرداد 1398

عید سعید غدیر خم
کسى که در روز (غدیر) مؤمنى را دیدار کند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى کند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زیارت مى‏ کنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند. (امام رضا ع)