سه شنبه 29 بهمن 1398
98/11/29
23 جمادی الثانیه 1441
18-Feb-20

سه شنبه 29 بهمن 1398

بهزیستی نوشته بود: شیر مادر، مهر مادر، جانشین ندارند. شیر مادر نخورده، مهر مادر پرداخت شد! پدر یک گاو خرید و من بزرگ شدم اما هیچ کس حقیقت من را نشناخت! جز معلم عزیز ریاضی ام! که همیشه می گفت: گوساله، بتمرگ! (حسین پناهی)