سه شنبه 28 خرداد 98
98/03/28
14 شوال 1440
18-Jun-19

سه شنبه 28 خرداد 98

آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند. (ارد بزرگ)