سه شنبه 27 فروردین 98
98/01/27
10 شعبان 1440
16-Apr-19

سه شنبه 27 فروردین 98

نادان ها پیوسته از اتفاقات و خاطرات گذشته لاف می زنند، و خردمندان در اندیشه زمان حال هستند و دیوانگان، سخن از اتفاقات به زبان می آورند. انتخاب با خودمان است که جزء کدام یک از گروه ها باشیم. (ناپلئون هیل)