سه شنبه 26 شهریور 1398
98/06/26
17 محرم 1441
17-Sep-19

سه شنبه 26 شهریور 1398

هنر واقعی فقط به شکل بستگی ندارد بلکه به آنچه ماورای آن است مربوط می شود. هنری هست که می کشد و هنری هست که زندگی می بخشد. هنر واقعی باید منعکس کننده شادمانی سرخوشی و پاکی آفریننده اش باشد. (مهاتما گاندی)