سه شنبه 26 آذر 98
98/09/26
20 ربیع الثانی 1441
17-Dec-19

سه شنبه 26 آذر 98

روز حمل و نقل
آنت هم بیش از ژرمن دوست نداشت که به این سوراخ سنبه های روح سر بکشد. ولی، از این پستوی دکان که رهگذران از آن بی خبر بودند، بوی خوش اسرارآمیزی می شنید. همراه با وزوز زنبوران عسل که تنها به گوش او می رسید. (رومن رولان)