سه شنبه 25 تیر 98
98/04/25
13 ذی القعده 1440
16-Jul-19

سه شنبه 25 تیر 98

روز بهزیستی و تامین اجتماعی
زمانى‌ که‌ حاکمان‌ دروغ‌ بگویند، باران‌ نبارد. و چون‌ زمامدار ستم‌ ورزد، دولت‌ خوار گردد. و اگر زکات‌ اموال‌ داده‌ نشود چهار پاپان‌ از بین‌ روند. (امام رضا ع)