سه شنبه 22 مرداد 1398
98/05/22
11 ذی الحجه 1440
13-Aug-19

سه شنبه 22 مرداد 1398

روز چپ دست ها
بالاترین خدمت به جامعه انسان ها و محکم ترین و استوار ترین پایه برای زندگی کردن، موفقیت و پیروزی انسان ها این است که چگونگی اندیشیدن را به آنها بیاموزیم. (دکتر بهشتی)