سه شنبه 21 خرداد 98
98/03/21
7 شوال 1440
11-Jun-19

سه شنبه 21 خرداد 98

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)