سه شنبه 20 شهریور 97

سه شنبه 20 شهریور 97

حمله به برج‌های دو قلوی مرکز تجارت جهانی
وحی که در پیکر ما وجود دارد، کما و بیش تکامل نیافته است. با هر گامی که در فراز و نشیب زندگی می نهیم، در پی ذرات گم شده ی وجود خویش در کاوشیم. اگر در این پویش، لحظه ای بخت یارمان باشد، آن گوهر نایافته را در وجود انسانی دیگر می یابیم. *پائولو کوئیلو*