سه شنبه 20 آذر 97

سه شنبه 20 آذر 97

وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری، خود را موجودی والا و الهی خواهی دانست. آنگاه افکار شما، وقتی خوب پرورش یافته و ذاتی شوند تبدیل به واقعیت می شوند. افکار انسان فوق العاده نیرومند هستند. *وین دایر*