سه شنبه 2 بهمن 97

سه شنبه 2 بهمن 97

بهمن روز، جشن بهمنگان
اهدافتان را روی کاغذی بنویسید. از میان آن ها هدفی را انتخاب کنید که رسیدن به آن بیشترین تاثیر را در زندگی شما میگذارد. این هدف هرچه که هست آن را روی یک برگه کاغذ بنویسید، برای رسیدن به آن مهلتی تعیین کنید، برنامه ریزی کنید، طبق برنامه دست به کار شوید و هر روز برای دستیابی به هدف مورد نظر کاری انجام دهید. همین تکنیک به تنهایی می تواند زندگی شما را دگرگون کند. *برایان تریسی*