سه شنبه 18 تیر 98
98/04/18
6 ذی القعده 1440
9-Jul-19

سه شنبه 18 تیر 98

دین را از بین می برد این حب نفس، حب جاه، حب مسند این ها دین را از بین می برند. یک قدری فکر کنید که این حب را از دلتان بیرون بکنید. (امام خمینی ره)