سه شنبه 17 اردیبهشت 98
98/02/17
2 رمضان 1440
7-May-19

سه شنبه 17 اردیبهشت 98

روز اسناد ملی و میراث مکتوب
همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش کردن قوی و نیرومند تر می شوند، قدرت تصمیم گیری انسان نیز با تکرار و تمرین کردن افزایش می یابد. (آنتونی رابینز)