سه شنبه 15 مرداد 1398
98/05/15
4 ذی الحجه 1440
6-Aug-19

سه شنبه 15 مرداد 1398

اگر دریچه های ادراک ذهنی هر شخصی را شسته بودند، انسان ها همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دیدند. خالص، پاک، پر عشق و بی‌انتها. (بلیک)