سه شنبه 15 بهمن 1398
98/11/15
9 جمادی الثانیه 1441
4-Feb-20

سه شنبه 15 بهمن 1398

از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر. با اعتماد زمان حال ات را بگذران. و بدون ترس برای آینده آماده شو. ایمان را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز، شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باورهایت شک نکن. زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید. (نلسون ماندلا)