سه شنبه 14 خرداد 98
98/03/14
30 رمضان 1440
4-Jun-19

سه شنبه 14 خرداد 98

رحلت حضرت امام خمینی
گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید. (امام خمینی ره)