سه شنبه 14 آبان 98
98/08/14
7 ربیع الاول 1441
5-Nov-19

سه شنبه 14 آبان 98

روز فرهنگ عمومی
شاگردانی که بدون نوآوری، تحقیق و کشف موضوعات جدید همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند، هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی، به ارمغان نمی آورند. (ارد بزرگ)