سه شنبه 13 فروردین 98
98/01/13
26 رجب 1440
2-Apr-19

سه شنبه 13 فروردین 98

جشن سیزده به در
تهیدستی، مایه‌ی آبروریزی هیچ انسانی نیست، ولی بی‌گمان، مایه‌ی سربلندی و پشتیبانی او هم نیست! پس برای تغییر وضعیت کنونی خود تلاش کنید. (ناپلئون هیل)