سه شنبه 13 شهریور 97

سه شنبه 13 شهریور 97

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی _روزتعاون
برخی بر این باور اند که زندگی آنها همیشه توام با فقر و کمبود خواهد بود و به این دلیل بدبخت هستند. حال آنکه متوجه نیستند خودشان مقصر هستند، نظام باور آنها ریشه در فکر کردن به فقر و محرومیت دارد. *وین دایر*