سه شنبه 13 آذر 97

سه شنبه 13 آذر 97

روز بیمه
در هر کاری، بین میزان ریسک پذیری و احتمال شکست رابطه مستقیم وجود دارد. کارآفرینان موفق کسانی هستند که برای سود بیشتر خطرات کار را تجزیه و تحلیل می کنند و به حداقل می رسانند. *برایان تریسی*