سه شنبه 11 تیر 98
98/04/11
28 شوال 1440
2-Jul-19

سه شنبه 11 تیر 98

تفاوت انسان ها با یک دیگر در ظاهر، قد، زبان، نژاد، رنگ پوست، فرهنگ و محل سکونت آن ها نیست. بلکه این سطح اندیشه و فکر انسان هاست که تفاوت های بنیادین می سازد. (ویلیام شکسپیر)