سه شنبه 10 اردیبهشت 98
98/02/10
24 شعبان 1440
30-Apr-19

سه شنبه 10 اردیبهشت 98

روز ملی خلیج فارس
مردی نه این ست که به کسی حمله آورد، بلکه مردی آن ست که در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف و مروت بیرون ننهد. (سعدی)