سه شنبه 1 مرداد 98
98/05/01
20 ذی القعده 1440
23-Jul-19

سه شنبه 1 مرداد 98

در درد ها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است. تقیه ی درد، زیباترین نمایش ایمان است. به محبت خلوصی می بخشد که سخت شیرین است. رنج تلخ است، اما هنگامی که تنهایی می کشیم، تا دوست را به یاری نخوانیم، برای او کاری می کنیم و این خود دل را شکیبا می کند، طعم توفیق می چشاند. (دکتر شریعتی)