سه شنبه 1 بهمن 1398
98/11/01
25 جمادی الاول 1441
21-Jan-20

سه شنبه 1 بهمن 1398

زادروز فردوسی
اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اوهستند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد. و افسوس که به دنبال کنندگان خرد اند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد. (فردوسی)