دو شنبه 26 شهریور 97

دو شنبه 26 شهریور 97

اگر به خودت باور و اعتماد نداری، هرکاری که لازم است و دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری نسبت به خودت پیدا کنی. *وین دایر*