دوشنبه 9 دی 98
98/10/09
3 جمادی الاول1441
30-Dec-19

دوشنبه 9 دی 98

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای ‌آن ها بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و برای به دست آوردن آن تلاش کنی. تنها یک چیز تو را از تحقق به آرزوهایت بازمی‌ نشاند: ترس از شکست. (پائولو کوئیلو)