دوشنبه 9 اردیبهشت 98
98/02/09
23 شعبان 1440
29-Apr-19

دوشنبه 9 اردیبهشت 98

روز شوراها – روز روانشناس و مشاور
چه بسیار اشک هایی، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی، که لبالب از غم و اندوه سرشارند. فرزندم هیچ گاه از ظاهر افراد قضاوتی نکن، مگر پی به عمق احساس قلبی و حقیقت رفتار او دست یافتی. (حکیم ارد بزرگ)