دوشنبه 8 مهر 98
98/07/08
1 صفر 1441
30-Sep-19

دوشنبه 8 مهر 98

روز ناشنوایان – روز ترجمه و مترجم
مهم نیست از لحاظ جسمی تا چه میزان رشد کرده ایم، مهم این است که از راه آرمان هایمان به بیرون پرت نشده باشیم. و همواره در مسیر اهداف بزرگ مان قرار داشته باشیم. (ارد بزرگ)