دوشنبه 8 بهمن 97

دوشنبه 8 بهمن 97

من یاور یقین و عدالتم. من زندگی ها خواهم ساخت. من خوشی های بسیار خواهم آورد. من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است. *کوروش کبیر*