دوشنبه 7 مرداد 1398
98/05/07
26 ذی القعده 1440
29-Jul-19

دوشنبه 7 مرداد 1398

تغییر دهندگان اثرگذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان آب شنا می‌کنند. اینان دارای اراده ای پولادین، امیدوار، و مصمم هستند که از شکست نمی هراسند و به هدف خود ایمان دارند. (والترنیس)