دوشنبه 7 بهمن 1398
98/11/07
31 جمادی الاول 1441
27-Jan-20

دوشنبه 7 بهمن 1398

بی گناه باش تا بیم نداشته باشی. سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی. راستگو باش تا استقامت داشته باشی. متواضع باش تا دوست بسیاری داشته باشی. و دوست بسیار کنار خود داشته باش تا معروف باشی. (آشو)