دوشنبه 6 آبان 98
98/08/06
29 صفر 1441
28-Oct-19

دوشنبه 6 آبان 98

شهادت امام رضا
سرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند، به زودی طعم بردگی را نیز تجربه می کنند. (ارد بزرگ)