دوشنبه 5 فروردین 98
98/01/05
18 رجب 1440
25-Mar-19

دوشنبه 5 فروردین 98

دنیا عادت دارد برای کسی که اعمالش نشان می دهد می داند که به کجا می خواهد برود، در جهت رسیدن او به موفقیت همه مقدمات را برایش فراهم کند. (ناپلئون هیل)