دوشنبه 5 شهریور 97

دوشنبه 5 شهریور 97

روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز _ ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام
کسی که به صحرا می رود دیگر نمی تواند عقب گرد کند و هنگامی که نمی شود به عقب بازگشت، فقط باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود. *پائولو کوئیلو*