دوشنبه 5 آذر 97

دوشنبه 5 آذر 97

روز بسیج مستضعفان
همه چیز در زندگی نشانه است. جهان به زبانی ساخته شده که همه می توانند ببینند، بشنوند و بفهمند، اما آن را فراموش کرده اند. *پائولو کوئیلو*