دوشنبه 4 شهریور 1398
98/06/04
24 ذی الحجه 1440
26-Aug-19

دوشنبه 4 شهریور 1398

روز کارمند
اخلاق واقعی در دنبال کردن راه دیگران نیست بلکه در این است که راه حقیقی و درست را برای خویش پیدا کنیم و بدون بیم و باک آن را دنبال کنیم. (مهاتما گاندی)