دوشنبه 4 آذر 98
98/09/04
27 ربیع الاول 1441
25-Nov-19

دوشنبه 4 آذر 98

روز مبارزه با خشونت علیه زنان
فرزندم با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد. و زندگی ات از عشق جاودانه گردد. (کوروش کبیر)